1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Obchodné podmienky KON – RAD platia pre nákup v internetovom obchode www.vinalko.sk a jeho podstránkach. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a kupujúceho na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.vinalko.sk je
KON – RAD spol. s r. o.
Cesta na Senec 15725/24
830 06 Bratislava
IČO:00 684 104
DIČ:2020301195
IČ DPH:SK2020301195
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 98/B.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.vinalko.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.vinalko.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. VYMEDZENIE POJMOV

„Kupujúcim“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú Objednávku. Kupujúci je povinný v registračnom formulári uviesť presné a pravdivé údaje. Fyzická osoba musí byť staršia ako 18 rokov.

„Príjemcom“ sa rozumie v Objednávke Kupujúcim zadefinovaná fyzická alebo právnická osoba určená na prevzatie predmetu Objednávky na adrese uvedenej v sekcií informácie o zákazníkovi ako miesto dodania (ďalej len „Dodacia adresa“).

„Objednávkou“ sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, poprípade Príjemcovi (pokiaľ nie je totožný s Kupujúcim), objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru a služby.

„Položkou“ sa rozumie ktorýkoľvek produkt z produktového katalógu. Objednávka môže obsahovať niekoľko položiek z produktového katalógu a taktiež každá položka v Objednávke môže byť zastúpená rôznym počtom.

3. OBJEDNÁVKA – UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1 Odoslaná Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami a že s nimi bezvýhradne súhlasí. Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto Objednávky.

3.2 Pod odoslaním Objednávky sa chápe kliknutie na tlačidlo „Odoslať objednávku“ pri spracovaní nákupného košíka na Stránke v časti „Súhrn“ zhrnutie objednávky.

3.3 Záväzným pre účely Objednávky je výber tovaru na základe názvu, balenia, ks/bal a katalógového čísla tovaru. Vizuál, obrázky a bližší popis majú nezáväzný, iba informatívny charakter.

3.4 Všetky Objednávky podané prostredníctvom Stránky sú pre Kupujúceho záväzné.

3.5 Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením Objednávky Predávajúcim. Potvrdenie objednávky sa Kupujúcemu automaticky zobrazí na stránke hneď ako potvrdí Objednávku a zároveň Kupujúci dostáva informáciu o tomto potvrdení e-mailom.

3.6 Za pracovné hodiny počas pracovných dni je považovaný čas:

Pondelok – Štvrtok
7:00 – 16:30
Piatok
7:00 – 18:00
Sobota
7:00 – 12:00
Nedeľa
Zatvorené
Štátne sviatky, dni pracovného pokoja
Zatvorené

4. CENA TOVAROV A SLUŽBY

4.1 Jednotkové ceny s DPH uvedené v cenníku a na objednávke považujte za informatívne, nakoľko našou jednotkovou cenou je predajná cena bez DPH. Z predajnej ceny bez DPH za celkovo dodané množstvo vypočítame DPH (20%) , čím vzniknú matematické rozdiely na jednotkovú alebo celkovú cenu s DPH.

4.2 Všetky ceny uvádzané na Stránke sú vrátane DPH ako aj bez DPH, v príslušnej výške určenej v zmysle právnych predpisov platných a účinných v čase platby za tovar.

4.3 Výsledná cena, ktorá sa objaví v Objednávke pred jej potvrdením Kupujúcim, je uvedená vrátane všetkých daní a poplatkov, neobsahuje však cenu vratných obalov v prípade objednania tovarov takto balených resp. bežne distribuovaných. Vratné obaly sú účtované samostatne podľa aktuálneho cenníka.

4.4 Ceny tovarov sú denne aktualizované.

4.5 Celková cena každej Objednávky je súčtom ceny za tovar a ceny za dovoz tovaru (na Stránke uvedené v objednávke ako službu „Spôsob dopravy“). Pri osobnom odbere sa cena za dovoz tovaru neúčtuje.

4.6 Minimálna hodnota objednávky s využitím dopravcu KON-RAD je 10 eur s DPH. Objednávky v nižšej hodnote je možné zakúpiť formou osobného odberu na predajni fy KON-RAD.

4.7 Výška zľavy je uverejňovaná pri produktoch, ktoré majú akciovú cenu nižšiu o uverejnené percento oproti bežnej obchodnej cene. Výška zľavy je informatívna a zaokrúhľovaná matematicky na celé číslo. Výška zľavy ako aj tovar je platný len do vypredania zásob. V prípade vypredania tovaru, nie možné si nárokovať uverejnenú zľavu.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Úhradu celkovej ceny Objednávky je možné realizovať výlučne nasledujúcimi spôsobmi:

a, v hotovosti pri prevzatí tovaru od dopravcu
b, v hotovosti, platobnou kartou pri osobnom odbere na predajni.
c, Platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay (Okamžitá platba, Platba kartou). Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012.

Platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay umožňuje rýchlu a bezpečnú platbu kartou / podpora 3D Secure bezpečnostných štandardov / a pohodlné bankové prevody do 9 najväčších bánk, vrátane platobnej možnosti VIAMO. Platobná brána 24-pay je regulovaná Národnou bankou Slovenska ( Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012. ). Po výbere platobnej možnosti je zákazník okamžite presmerovaný na stránku banky, kde realizuje platbu. Platba prostredníctvom platby kartou a okamžitých platieb prebehne okamžite a tovar je veľmi rýchlo možné expedovať zákazníkovi.

Viac informácií nájdete na internetovej stránke https://www.24-pay.sk/

5.2 Úhrada zrealizovaná iným spôsobom ako je definované v bode 5.1 môže byť akceptovaná iba na základe predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho.

5.3 Úhrada formou stravných lístkov nebude akceptovaná.

6. DODACIE PODMIENKY

6.1 Miestom dodania tovaru je Dodacia adresa určená Kupujúcim (na Stránke uvedené v časti Nákupný košík – „Fakturačné údaje/Dodacie údaje“). Miesto dodania môže byť v rámci celého územia Slovenskej republiky.

6.2 Tovar dodáva Predávajúci v spravidla do 2 až 3 pracovných dní od odoslania objednávky.

6.3 Kupujúci si môže určiť bližší čas po dohovore s dopravcom. Avšak kupujúci sa zaväzuje prebrať tovar v jednom z termínov, ktoré mu dopravca navrhne.

6.4 V prípade dodania Objednávky v rozsahu menej ako 100% objednaných položiek alebo kusov jednotlivých tovarov, je kupujúcemu zohľadnená príslušná čiastka za nedodaný tovar.

6.5 Tovar bude doručený na adresu uvedenú v poli „Dodacia adresa“. Doručením Objednávky sa rozumie dopravenie tovaru po prvé uzamykateľné dvere domu či bytového domu. V prípade, že Kupujúci býva v obytnom súbore, do ktorého je vstup obmedzený (rampa, brána, vrátnik a pod.), je povinný zabezpečiť personálu Predávajúceho prístup. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru v prípade neumožnenia prístupu na Dodaciu adresu.

6.6 Prebratím Objednávky môže Kupujúci poveriť aj inú osobu, ktorým je Príjemca. Príjemca môže prebrať tovar v prípade neprítomnosti Kupujúceho v čase, ktorý si Kupujúci vybral pre donášku tovaru a zároveň Príjemca akceptuje prebratie tovaru za tých istých pravidiel a podmienok, ktoré si pre donášku vybral Kupujúci. Osoba na Dodacej adrese, ktorá preberie tovar, je zo strany Predávajúceho pokladaná za autorizovanú osobu na prebratie tovaru. Ak ani Kupujúci, ani Príjemca nebude prítomný v priestoroch prebratia tovaru, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho.

6.7 V prípade, že objednávku nebude možné doručiť z dôvodu na strane kupujúceho, je kupujúci povinný odobrať tovar v sídle KON – RAD alebo sa dohodnúť so zákazníckym centrom na inom termíne doručenia.

6.8 V prípade nepriaznivého počasia alebo v prípade nepredvídaných komplikácií, bude potrebné prispôsobiť dodávku tovaru týmto podmienkam a možno aj zmeniť termíny dodania tovaru, určené Kupujúcim. V prípade veľmi výrazného omeškania bude Kupujúci zo strany Predávajúceho kontaktovaný a upovedomený o zmenenom termíne a čase dodania. Objednaný tovar Predávajúci doručí hneď v prvý možný termín, ktorý mu podmienky umožnia. Predávajúci bude kontaktovať Kupujúceho na dohodnutie si iného vhodného termínu alebo miesta dodania.

6.9 Predávajúci preberá vratné obaly iba na mieste prevádzky Predávajúceho a to len na základe predloženia dokladu nadobudnutia obalu od fy KON – RAD.

6.10 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím, pod podmienkou zaplatenia celej kúpnej ceny.

6.11 Kupujúci má možnosť prebratia len kompletnej objednávky alebo jej kompletné odmietnutie. V prípade odmietnutia objednávky bez zjavného zavinenia Predávajúceho bude účtovaná Kupujúcemu, cena dopravy v plnej výške.

7. REKLAMÁCIA OBJEDNÁVKY

7.1 Predávajúci garantuje kvalitu dodávaného tovaru.

7.2 Pri prebraní tovaru je potrebné si skontrolovať počet jednotlivých položiek, ako aj prípadné fyzické poškodenie tovaru. Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu na obale. Reklamácia nebude uznaná ak preukázateľne Kupujúci nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo závada bola zapríčinená jeho zlou manipuláciou a skladovaním.

7.3 Reklamovať je možné len tovar zakúpený prostredníctvom www.vinalko.sk

7.4 Reklamáciu je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, a to hneď na mieste pri doručení tovaru Kupujúcemu, za rozdiely zistené po prebratí objednávky predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť.

7.5 Reklamácia musí byť uplatnená tiež emailom na adresu reklamacie@vinalko.sk. Pre posúdenie dôvodnosti reklamácie je vhodné priložiť fotodokumentáciu reklamovanej vady tovaru.

7.6 Na tovar sa vzťahujú identické záručné podmienky, ako sú uvedené na samotnom tovare výrobcom/dovozcom/dodávateľom.

7.7 Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.

7.8 Pri uplatnení reklamácie tovaru Kupujúci musí preukázať, že reklamovaný tovar bol zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.vinalko.sk (faktúra alebo príjmový pokladničný doklad). V prípade, ak bude reklamácia uznaná Predávajúcim ako dôvodná, bude reklamácia riešená po dohode s kupujúcim:
a) výmenou za tovar nový (ak je na sklade),
b) vrátením peňazí.

8. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

8.1 Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.2 Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.vinalko.sk je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

8.3 Kupujúci – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

9. STORNO OBJEDNÁVKY

9.1 Zadanú Objednávku je možné zo strany Kupujúceho stornovať najneskôr v deň objednania a to zaslaním emailu na adresu: storno@vinalko.sk s uvedením čísla objednávky.

9.2 Objednávku nie je možné zo strany Kupujúceho stornovať v deň dodania Objednávky.

10. ZÁRUČNÁ DOBA

10.1 Na potraviny je poskytovaná záručná doba rovnajúca sa dátumu spotreby uvedeného na obale.

10.2 Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako doklad potrebný pre uplatnenie prípadnej reklamácie. Záruku si je možné uplatniť na predajni KON – RAD.

11. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

11.1 Predávajúci je povinný spracovať záväznú Objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať ho na Dodaciu adresu. Pri prevzatí tovaru od Predávajúceho obdrží Kupujúci faktúru za objednaný tovar a doklad o uhradený faktúry.

11.2 Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej Objednávky) odstúpiť až do okamihu dodania Objednávky, ktoré je predmetom danej kúpnej zmluvy, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Kupujúci týmto berie na vedomie, že Predávajúci spravidla od takej zmluvy odstúpi v prípade, že sa tovar prestal vyrábať alebo dodávať na trh.

11.3 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto Podmienok a všetky ceny a poplatky bez predchádzajúceho upozornenia. Nové Podmienky a cenník nadobúdajú účinnosť ich uverejnením na Stránke. Nové Podmienky a cenník sú záväzné pre Kupujúceho potvrdením záväznej Objednávky.

11.4 Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb pri publikovaní jednotlivých údajov na Stránke.

11.5 Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa alebo telefónneho čísla.

11.6 Predávajúci nezodpovedá za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

11.7 Predávajúci nezodpovedá za Výber tovaru potvrdený Kupujúcim v záväznej objednávke. Po odoslaní záväznej objednávky zo strany Kupujúceho je možné zmeny v rozsahu objednávky z dôvodov na strane Kupujúceho alebo výmeny tovaru z týchto dôvodov realizovať len po dohode s Predávajúcim.

12. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

12.1 Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade zistenia akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť dopravcovi KON – RAD a na e-mailovú adresu Predávajúceho: reklamacie@vinalko.sk.

12.2 Kupujúci je povinný kedykoľvek v rámci zvoleného časového intervalu dodania tovaru byť dostupný a schopný prevziať Objednávku.

12.3 Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú Dodaciu adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený.

12.4 Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar v rozsahu uvedenom v Objednávke a zaplatiť celkovú cenu.

12.5 V prípade porušenia povinností definovaných v bodoch 10.1 až 10.3, t.j. že Kupujúci na vyzvanie nie je spôsobilý prevziať (neprevezme) Objednávku kedykoľvek v stanovenom časovom intervale, je takéto porušenie považované za neprebratie Objednávky zo strany Kupujúceho a Predávajúci je oprávnený účtovať Kupujúcemu poplatok za dopravu v plnej výške. Kupujúci je aj naďalej svojou objednávkou viazaný.

12.6 Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy Predávajúceho, ak ho o to požiada písomnou formou. Predávajúci sa týmto zaväzuje po doručení písomnej žiadosti Kupujúceho údaje o Kupujúcom z databázy vymazať. V databáze zostanú iba údaje potrebné pre účely účtovníctva, daňové účely ako aj iné účely v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých predpisov.

12.7 V prípade, že tovar pri prevzatí Príjemcom nie je v zhode s Objednávkou, ak na túto skutočnosť Príjemca upozornil spôsobom a v lehote uvedenými v čl. 7. týchto obchodných podmienok, má Kupujúci právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar zodpovedajúci Objednávke, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou daného tovaru za tovar objednaný alebo za iný porovnateľný tovar.

12.8 Kupujúci zodpovedá za aktuálnosť svojich údajov zadaných na Stránke, vrátane adresy, telefónneho čísla, emailovej adresy a údajov týkajúcich sa iného Príjemcu tovaru.

12.9 Tovar zakúpený formou www.vinalko.sk nie je určený na ďalšiu distribúciu.

13. DODACIE NÁKLADY

Predávajúci účtuje k cene objednaného tovaru nasledovné ceny za dodanie:

Cena objednávky:
Ceny za dodanie v rámci SR:
Pri osobnom odbere:
0 EUR – 49,99 EUR s DPH
2,90 EUR s DPH
zdarma
50 EUR s DPH a viac
zdarma
zdarma

14. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

14.1 Vyplnením záväznej Objednávky v rámci internetového obchodu www.vinalko.sk, Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a archivovaním osobných údajov o Kupujúcom a jeho nákupoch pre účel poskytovania služieb Predávajúceho v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Tento súhlas je poskytnutý na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek písomne odvolaný. V takom prípade Predávajúci odstráni zo svojej databázy všetky osobné údaje Kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu.

14.2 Predávajúci vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie absolútnej diskrétnosti informácií o Kupujúcom a ich dostupnosti len tým osobám, ktoré potrebujú tieto informácie k realizácií služieb Predávajúceho.

14.3 Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje Kupujúceho neposkytne v akejkoľvek podobe tretej strane. Osobné údaje Kupujúceho budú podľa zákona prísne zabezpečené a použité výhradne pri komunikácii medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Spracovanie a nakladanie s osobnými údajmi prebieha v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a na základe Pravidiel pri ochrane osobných údajov pri registrácii alebo objednávke tovaru.

15. LICENCIE, AUTORSKÉ PRÁVA

15.1 Autorské a vlastnícke práva. Celý obsah ako aj dizajn, text a grafika a všetok software sú majetkom Predávajúceho. Predávajúci týmto udeľuje súhlas výhradne len na ich prezeranie a tlačenie v papierovej podobe za účelom zriadenia Objednávky.

15.2 Akékoľvek ďalšie používanie materiálov zo Stránky, zahŕňajúc modifikácie, distribúciu alebo kopírovanie za účelom iným ako bolo definované v bode 14.1, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho zakázané. Kupujúci alebo tretia strana berie na vedomie, že Predávajúci ostáva jediným vlastníkom takýchto materiálov a že Kupujúci alebo tretia strana nezískava žiadne vlastnícke ani autorské práva stiahnutím takýchto materiálov. Predávajúci si vyhradzuje právo odvolať kedykoľvek túto autorizáciu a akékoľvek použitie môže byť okamžite prerušené písomným oznámením zo strany Predávajúceho.

16. DOSTUPNOSŤ STRÁNKY

16.1 Kupujúci berie na vedomie, že sa môže vyskytnúť situácia, kedy Stránka nebude prístupná alebo nebude z akéhokoľvek dôvodu fungovať, z technických dôvodov, upgradu softwaru alebo denného aktualizovania.

16.2 Kupujúci súhlasí, aby sa právny vzťah, založený medzi ním a Predávajúcim v súvislosti s objednaním tovaru z internetového obchodu www.vinalko.sk spravoval na základe týchto obchodných podmienok a iných podmienok uvedených Predávajúcim na Stránke. Na práva a povinnosti Kupujúceho neupravené v týchto obchodných podmienkach, prípadne iných podmienkach uvedených predávajúcim na Stránke sa primerane použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov SR. Kupujúci potvrdzuje, že je plnoletý (18 ročný a viac) a je spôsobilý súhlasiť so zmluvou a vykonávať objednávku a s tým spojené činnosti, vyplývajúce z predmetných obchodných podmienok.

17. NADRIADENÝ ORGÁN

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava
Polianky 8
841 01 Bratislava

18. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov zostávajú týmito Podmienkami nedotknuté. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto Podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

Tieto Podmienky vstupujú do platnosti dňa 24.10.2017

Pravidlá pri ochrane osobných údajov pri registrácii, objednávke tovaru

Webová stránka www.vinalko.sk využíva cookies pre skvalitnenie dodaných služieb. Ďalším prehliadaním stránky www.vinalko.sk súhlasíte s ich využitím. Používanie cookies môžete odmietnuť priamo vo Vašom prehliadači. Súhlasom zároveň prehlasujem, že mám viac ako 18 rokov. Chcem vedieť viac

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close